Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Help

Voordelen verbonden aan de sociale statuten

Een sociaal statuut bezitten betekent bijvoorbeeld

 • rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming zijn
 • een leefloon genieten
 • een inkomensgarantie voor ouderen genieten
 • een uitkering voor personen met een handicap genieten
 • ...

Naar de lijst van sociale statuten die gebruikt worden door MyBEnefits

Sommige sociale statuten geven recht op voordelen.
Deze voordelen zijn aanvullende rechten, zoals bijvoorbeeld:

 • een verminderd tarief bij culturele instellingen en vrijetijdsorganisaties
 • een verminderd tarief voor het openbaar vervoer
 • bepaalde belastingverminderingen op gemeentelijk niveau
 • enz.

De aanvullende rechten zijn voordelen die door organisaties (een gemeente, een openbaarvervoermaatschappij, een museum, een zwembad, een pretpark, enz.) worden toegekend en die toegelicht worden in hun reglement.

Al deze organisaties zijn toekenningsinstanties van aanvullende rechten.

In de toepassing MyBEnefits worden zij ‘professionals’ genoemd.

De toepassing MyBEnefits

De toepassing is een eenvoudig instrument om steeds de lijst van uw sociale statuten bij de hand te hebben op basis waarvan u aanvullende voordelen kan verkrijgen.

Het schema hieronder geeft de verschillende manieren weer waarop je kan aanmelden op de toepassing MyBEnefits in functie van de leeftijd. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is er geen mogelijkheid tot aanmelden, maar voor hen wordt vaak kosteloosheid toegepast.

 

Via de toepassing kan een burger achterhalen of hij een sociaal statuut bezit. Vervolgens kan hij op een veilige manier alle noodzakelijke informatie meedelen om na te gaan of hij in aanmerking komt voor een voordeel.

Een deel van de informatie heeft betrekking op de sociale statuten. Een ander deel heeft betrekking op gegevens zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling, die vaak toekenningscriteria zijn.

Op basis van deze informatie controleren professionals (m.a.w. organisaties die een aanvullend recht toekennen) of de criteria waarop zij zich baseren voor de toekenning van een voordeel vervuld zijn.

De lijst van sociale statuten verkrijgen via de toepassing MyBEnefits

Sommige sociale statuten geven op dit ogenblik nog geen recht op een aanvullend voordeel en worden bijgevolg niet in aanmerking genomen door de toepassing.

De informatie die getoond wordt is persoonlijk en kan soms verwijzen naar situaties die een burger niet wenst mee te delen. Daarom biedt de toepassing de mogelijkheid aan de burger om in de lijst van getoonde sociale statuten dat statuut uit te kiezen waarvan hij de QR-code (of code van 12 cijfers) wil meedelen om een aanvullend voordeel te verkrijgen.

De burger is en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gegevens ten aanzien van de toekennende instanties.

De toekenning van een aanvullend recht hangt niet steeds uitsluitend af van een sociaal statuut.

Er kunnen ook andere voorwaarden aan verbonden zijn: woonplaats, leeftijd, gezinssamenstelling, geldigheidsdatum van het statuut (bv. het statuut moet geldig zijn op 1 januari van het jaar), enz.

De lijst toont de gekende sociale statuten op de datum van raadpleging van de toepassing.

Bovenaan het scherm worden bepaalde identificatiegegevens weergegeven van de persoon voor wie de raadpleging verricht wordt. Dit is enkel zichtbaar voor de burger die zich aanmeldt.

De gegevens zijn afkomstig van het rijksregister:

 • voornaam
 • naam
 • geboortedatum en leeftijd
 • gemeente van verblijf
 • rijksregisternummer

In de vorm van een lijst worden de sociale statuten voor deze persoon getoond.

De benaming van elk statuut wordt afzonderlijk weergegeven samen met een QR-code.

Indien er meerdere statuten zijn, worden ze onder elkaar weergegeven.

De laatste lijn luidt “Al uw geharmoniseerde sociale statuten” en laat toe om ze allemaal in één keer te ontvangen samen met een QR-code.

De persoon kan dan beslissen welk sociaal statuut ze wenst mee te delen.

Dit is een QR-code (afkorting voor Quick Response). Een QR-code is een tweedimensionale barcode die bestaat uit een zwart-wit pixelpatroon. De positie van de zwarte elementen definieert de informatie die de code bevat.

De inhoud van de code kan snel worden ontcijferd nadat hij is ingelezen door een barcodelezer, een tablet.

 

Deze QR-code wordt door de instantie die de aanvullende rechten toekent gebruikt als bewijs dat de burger wel degelijk in het bezit is van het sociaal statuut. De code vervangt een kaart of een attest dat door een overheidsdienst wordt afgeleverd.

De unieke code van 12 cijfers heeft hetzelfde nut als de QR-code.

Deze cijfercode wordt gebruikt bij de webversie van de toepassing MyBEnefits.

De code wordt door de organisatie die aanvullende rechten toekent gebruikt als bewijs dat de burger wel degelijk het sociaal statuut bezit. De code vervangt een kaart of attest uitgereikt door een administratie.

Elke QR-code / unieke code die door de toepassing wordt gegenereerd is uniek. Hij kan als bewijs worden voorgelegd gedurende maximaal 15 dagen nadat hij werd gegenereerd.

Naar boven