Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Help

Voordelen verbonden aan de sociale statuten

Een sociaal statuut bezitten betekent bijvoorbeeld

 • rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming zijn
 • een leefloon genieten
 • een inkomensgarantie voor ouderen genieten
 • een uitkering voor personen met een handicap genieten
 • ...

Naar de lijst van sociale statuten die gebruikt worden door MyBEnefits

Sommige sociale statuten geven recht op voordelen.
Deze voordelen zijn aanvullende rechten, zoals bijvoorbeeld:

 • een verminderd tarief bij culturele instellingen en vrijetijdsorganisaties
 • een verminderd tarief voor het openbaar vervoer
 • bepaalde belastingverminderingen op gemeentelijk niveau
 • enz.

De aanvullende rechten zijn voordelen die door organisaties (een gemeente, een openbaarvervoermaatschappij, een museum, een zwembad, een pretpark, enz.) worden toegekend en die toegelicht worden in hun reglement.

Al deze organisaties zijn toekenningsinstanties van aanvullende rechten.

In de toepassing MyBEnefits worden zij ‘professionals’ genoemd.

De toepassing MyBEnefits

Alle functionaliteiten die aangeboden worden aan de professionele gebruiker zijn toegankelijk zonder voorafgaande identificatie.

Wanneer een professional een burger helpt, moet hij zich ervan vergewissen dat de burger over een geschikt middel beschikt om zich aan te melden en te identificeren.

Het schema hieronder geeft de verschillende manieren weer waarop een burger kan aanmelden op de toepassing MyBEnefits in functie van de leeftijd. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is er geen mogelijkheid tot aanmelden, maar voor hen wordt vaak kosteloosheid toegepast.

 

Een deel van de informatie heeft betrekking op de sociale statuten. Een ander deel heeft betrekking op gegevens zoals leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling, die vaak toekenningscriteria zijn.

Op basis van deze informatie controleren professionals (m.a.w. organisaties die een aanvullend recht toekennen) of de criteria waarop zij zich baseren voor de toekenning van een voordeel vervuld zijn.

De lijst van sociale statuten verkrijgen via de toepassing MyBEnefits

Dit is een QR-code (afkorting voor Quick Response). Een QR-code is een tweedimensionale barcode die bestaat uit een zwart-wit pixelpatroon. De positie van de zwarte elementen definieert de informatie die de code bevat.

De inhoud van de code kan snel worden ontcijferd nadat hij is ingelezen door een barcodelezer, een tablet.

 

Deze QR-code wordt door de instantie die de aanvullende rechten toekent gebruikt als bewijs dat de burger wel degelijk in het bezit is van het sociaal statuut. De code vervangt een kaart of een attest dat door een overheidsdienst wordt afgeleverd.

De unieke code van 12 cijfers heeft hetzelfde nut als de QR-code.

Deze cijfercode wordt gebruikt bij de webversie van de toepassing MyBEnefits.

De code wordt door de organisatie die aanvullende rechten toekent gebruikt als bewijs dat de burger wel degelijk het sociaal statuut bezit. De code vervangt een kaart of attest uitgereikt door een administratie.

Elke QR-code / unieke code die door de toepassing wordt gegenereerd is uniek. Hij kan als bewijs worden voorgelegd gedurende maximaal 15 dagen nadat hij werd gegenereerd.

Professional

De door de burger getoonde code geldt als bewijs dat hij over één (of meerdere) sociale statuten beschikt en dat hij in die hoedanigheid aanvullende rechten kan krijgen.

Als professionele gebruiker moet u de geldigheid van de getoonde code nakijken.

De code heeft dezelfde geldigheid als een papieren attest dat door de overheid wordt afgeleverd.

Er zijn verschillende opties mogelijk

 • Op de startpagina van de website https://www.mybenefits.fgov.be
  kan de door de burger getoonde cijfercode worden ingevoerd.
 • Via de mobiele toepassing MyBEnefits
  kan de door de burger getoonde QR-code worden gescand.

Nee.

Om het gedeelte ‘Professional’ te gebruiken, moet de gebruiker zich niet aanmelden. Aangezien de professionele gebruiker geen toegang krijgt tot persoonsgegevens – hij ziet enkel het bewijs van een sociaal statuut – moet hij zich niet identificeren.

 • Het sociaal statuut
 • De woonplaats
 • De laatste 3 cijfers van het rijksregisternummer

De validatie van de code betekent dat de informatie correct is en dat er wel degelijk een statuut bestaat.

Als u wenst te controleren of de houder van het statuut wel degelijk de persoon is die voor u staat, dan kunt u controleren of de laatste drie cijfers van het rijksregisternummer overeenstemmen met die op de eID-kaart.

Naar boven