Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Versie december 2018

I. Verwerking van uw persoonsgegevens in de toepassing Geharmoniseerde sociale statuten

De KSZ verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen de persoonsgegevens:

  • om de burger de mogelijkheid te bieden, om na identificatie en authenticatie, zijn eigen sociaal statuut te raadplegen en 
  • om dit sociaal statuut ter beschikking te stellen van organisaties die aanvullende voordelen toekennen aan personen met een bijzonder sociaal statuut.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

Ze worden uitsluitend verwerkt door het personeel en de onderaannemers van de KSZ voor de hierboven beschreven doeleinden en om de service te verbeteren.

III. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de KSZ die verantwoordelijk is voor de toepassing “Geharmoniseerde Sociale Statuten”. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, stuurt u die naar dpo@ksz-bcss.fgov.be 

IV. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, leeftijd, adres, gezinssamenstelling
  • Informatie voor de verwerking: informatie met betrekking tot sociale statuten zoals meegedeeld door de authentieke bronnen

V. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de diensten van de KSZ en zijn onderaannemers verantwoordelijk voor:

  • verzoeken aan de helpdesk (de helpdesk en/of de onderaannemer van de KSZ die verantwoordelijk is voor helpdeskactiviteiten);
  • onderhoud en ondersteuning van de onlinedienst en de infrastructuur die hem host (het technische team van de onderaannemer van de KSZ voor de toepassing “Geharmoniseerde Sociale Statuten”).

De verzamelde gegevens worden vastgelegd in een tijdelijke database.

We geven geen persoonsgegevens door aan derden die geen deel uitmaken van de genoemde ontvangers of die niet onder het vermelde wettelijke kader vallen. De uitzondering is hun eventuele doorgifte aan instanties die belast zijn met een controle- of inspectiemissie in toepassing van de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

De KSZ zal persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden voor directmarketingdoeleinden.

VI. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Na aanmaak door de burger worden de gegevens gedurende 2 weken bewaard. 

VII. Hoe kunt u uw gegevens raadplegen, op juistheid controleren en zo nodig corrigeren?

Via uw toepassing “Geharmoniseerde Sociale Statuten” heeft u toegang tot uw informatie.

VIII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De KSZ heeft een aantal procedures geïmplementeerd (hardware, elektronisch en administratief), die hij regelmatig opnieuw evalueert. We voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste behandeling uit te voeren.

Externe onderaannemers hebben een contract getekend met de KSZ op grond waarvan zij wettelijk verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend onder de afkorting AVG).

IX. Aan wie moet u vragen of klachten richten?

Om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te verwijderen (in sommige gevallen) of te corrigeren, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: dpo@ksz-bcss.fgov.be.

In geval van een geschil kunnen klachten worden gericht aan de gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) van de KSZ of aan de Belgische lokale autoriteit die belast is met de toepassing van gegevensbescherming.

Naar boven